Logo Notaria Fortuny-Benavides-Notaría girona34

  Actes de declaració d'hereus abintestato (sense testament)

 • Notari hàbil per actuar: el de l'últim domicili que hagués tingut el causant a Espanya
 • D.N.I. del que promou l'acta que ha de ser descendent, ascendent o cònjuge del difunt (n'hi ha prou que sigui una sola persona per a l'acta, encara que per l'herència hauran de signar tots els declarats hereus)
 • Certificat de defunció i Certificat d'últimes voluntats
 • Llibre de familia del difunt o certificat literal de matrimoni del causant i certificat de neixement del fills
 • Certificat d'empadronament del difunt
 • 2 testimonis que coneguessin al difunt
 • Termini: 6 mesos des de defunció
 • Incoat l'acta, cal esperar 20 dies, transcorreguts els quals es pot fer l'acceptació d'herència

  Capitulacions matrimonials

 • Si és de solters que van a contreure matrimoni: D.N.I. dels dos
 • Si és de casats : DNI d'ambdós i llibre de família. Si a més van a fer liquidació de la societat a guanys: títols dels béns que vagin a liquidar esquema de valors i repartiments

  Compravenda béns immobles

 • Original del títol de propietat dels venedors /li>
 • D.N.I. compradors i venedors; Si fossin societats, els poders corresponents o vigència del càrrec del representant
 • Certificat que es troba al corrent en el pagament de les despeses de comunitat
 • Ultim rebut de l'I.B.I.
 • Cedula d'habitabilitat

  Compravenda de participacions o
  accions de societats mercantils

 • Títol de propietat del venedor
 • D.N.I. compradors i venedors i si s'escau poders de la societat o vigència del càrrec del representant
 • Estatuts de la societat emissora de les accions o participacions

  Constitució societats

 • DNI socis fundadors, en el cas de societats poders del seu representant
 • Certificació de denominació vigent (2 mesos des de la data d'emissió)
 • Certificació bancària d'ingrés del capital social desemborsat vigent
  (2 mesos des de la data d'emissió)
 • Capital mínim en una S.R.L.: 3.005,06 €
 • Capital mínim en una S.A.: 60.101,21 €

  Poders

 • GENERALS: D.N.I. del poderdant, dades de l'apoderat nom, estat civil, domicili i D.N.I. si es coneix amb certesa
 • PLETS: D.N.I. del poderdant, nom de lletrats i procuradors i col·legi al que pertanyen
 • SOCIETAT MERCANTIL: poders del representant i les dades de l'apoderat

  Successió testamentària
  (acceptació d'hereus)

 • Certificat de defunció i últimes voluntats
 • Copia autoritzada del testament
 • Dades dels hereus
 • Títols que acreditin la propietat dels béns i a més a més:
  • en Immobles: l'I.B.I.,
  • en valors mobiliaris, comptes corrents, etc.: certificats i extractes bancaris

  Testaments

 • D.N.I. testador
 
Notaría Girona 34. c/ Girona 34, 2º 08400 Granollers (Barcelona) | Tlf.: 938.708.212 | Fax 938.793.426